Where is as is

Định nghĩa Where is as is là gì?

Where is as isNơi là như là. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Where is as is - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trích dẫn trong chào hàng cho (thường được sử dụng) thiết bị lớn hoặc rất nhiều, thuật ngữ này chỉ ra rằng, ngoài việc như là hạn chế, người mua phải sắp xếp di chuyển và vận chuyển.

Definition - What does Where is as is mean

Quoted in sale offers for (usually used) large equipment or lots, this term indicates that, in addition to as is restrictions, the buyer has to arrange removal and transportation.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *