Whitelist

Định nghĩa Whitelist là gì?

WhitelistWhitelist. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Whitelist - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một danh sách các đơn vị có thẩm quyền phê duyệt hoặc được phép sử dụng một dịch vụ cụ thể hoặc được trao quyền truy cập vào một tổ chức cụ thể.

Definition - What does Whitelist mean

A list of authorized or approved entities that are allowed to use a particular service or are given access to a specific entity.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *