Whole dollar premium

Định nghĩa Whole dollar premium là gì?

Whole dollar premiumPhí bảo hiểm toàn bộ đô la. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Whole dollar premium - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cao cấp được làm tròn đến đồng đô la gần nhất, đem lại cho người được bảo hiểm một số vòng để trả mỗi tháng.

Definition - What does Whole dollar premium mean

A premium rounded to the nearest dollar, giving the insured a round number to pay each month.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *