Wide economic moat

Định nghĩa Wide economic moat là gì?

Wide economic moatCon hào rộng kinh tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wide economic moat - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một một công ty lợi thế có hơn đối thủ cạnh tranh có thể được khai thác để lợi nhuận trong một khoảng thời gian. Công ty có bằng sáng chế an toàn, công nghệ mang tính đột phá, và thị trường thay đổi sản phẩm có thể tạo ra một con hào rộng kinh tế mà sẽ ngăn chặn cạnh tranh cho một khoảng thời gian.

Definition - What does Wide economic moat mean

An advantage a company has over competitors that can be exploited for profits over a period of time. Companies that have secure patents, breakthrough technologies, and market changing products can create a wide economic moat that will stave off competition for a period of time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *