X table

Định nghĩa X table là gì?

X tableX bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ X table - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ dùng để chỉ một bảng cơ bản dở dang mà vẫn chưa thể được sử dụng trong đánh giá.

Definition - What does X table mean

A term used to refer to a table in progress that is not yet able to be used in rating.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *