ALM File

ALM là Developer Files - Alpha Five Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

.ALM File Extension

   
File name ALM File
File Type Alpha Five Library
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .ALM là file gì?

ALM là Developer Files - Alpha Five Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Thư viện tham chiếu bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng để phát triển các ứng dụng Web; tạo ra, cùng với .ADB, .ALB, và các tập tin .ALX, như một cơ sở dữ liệu cho các bảng, bộ, và các đối tượng khác mà tạo nên ứng dụng; chứa các kịch bản, các menu, thanh công cụ, bitmap, người dùng định nghĩa và định nghĩa nhập khẩu sử dụng bởi nhiều hơn một bảng.

What is a ALM file?

Library referenced by Alpha Five, an IDE that enables users to develop Web applications; created, along with .ADB, .ALB, and .ALX files, as a database for tables, sets, and other objects that make up the application; contains scripts, menus, toolbars, bitmaps, user defined functions and import definitions utilized by more than one table.

Phần mềm mở file .ALM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALM do filegi.com tổng hợp.

  • Alphacam
  • TeraPad
  • TeraPad
  • ViewSTYLE
  • RiskyProject
  • PhotoStreamer
  • PhotoStreamer

Chuyển đổi file .ALM

           

File .ALM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *