ALR File

? Cách mở file .ALR? Những phần mềm mở file .ALR và sửa file lỗi. Convert Text ALR file sang định dạng khác.

.ALR File Extension

   
File name ALR File
File Type ADRIFT Language Resource File
Nhà phát triển Campbell Wild
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ALR là file gì?

ALR là Game Files - ADRIFT Language Resource File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Campbell Wild.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Adrift Runner, một chương trình sử dụng để thực hiện trò chơi dựa trên văn bản được tạo ra với Adrift Generator; chứa tham chiếu đến các biến và hướng dẫn các trò chơi và được viết bằng ngôn ngữ trôi dạt; sử dụng cho các sự kiện kịch bản trò chơi.

What is a ALR file?

Game file used by ADRIFT Runner, a program used to execute text-based games created with ADRIFT Generator; contains references to variables and instructions for the game and is written in the ADRIFT language; used for scripting game events.

Cách mở .ALR file

Để mở file .ALR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALR do người dùng đóng góp.

  • ADRIFT Runner
  • ADRIFT Developer
  • ADRIFT Developer
  • Microsoft Windows Operating System
  • Altis Flight Manager

Chuyển đổi file .ALR

File .ALR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *