ASA File

ASA là Web Files - ASP Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.ASA File Extension

   
File name ASA File
File Type ASP Configuration File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .ASA là file gì?

ASA là Web Files - ASP Configuration File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Chứa các khai báo đối tượng, các biến, hằng, và chức năng mà có thể được truy cập bởi các trang ASP; thường được đặt tên Global.asa và truy cập bởi nhiều trang với trong một trang web ASP-based; cho phép nhiều trang để truy cập các chức năng và các biến tương tự như vậy họ không cần phải được viết lại cho mỗi trang.

What is a ASA file?

Contain object declarations, variables, constants, and functions that can be accessed by .ASP pages; often named Global.asa and accessed by multiple pages with in an ASP-based website; allows several pages to access the same functions and variables so they do not have to be rewritten for each page.

Phần mềm mở file .ASA

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASA do filegi.com tổng hợp.

  • MacroMates TextMate
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • text editor
  • Adobe GoLive
  • Microsoft Visual Studio CTP
  • Microsoft Visual Studio CTP

Chuyển đổi file .ASA

           

File .ASA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *