AVRO File

AVRO là Data Files - Avro Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Apache Software Foundation.

.AVRO File Extension

   
File name AVRO File
File Type Avro Data File
Nhà phát triển Apache Software Foundation
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .AVRO là file gì?

AVRO là Data Files - Avro Data File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Apache Software Foundation.

tập tin một Avro là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi Apache Avro, một hệ thống dữ liệu serialization mã nguồn mở được sử dụng bởi Apache Hadoop. Nó chứa dữ liệu đăng trong một định dạng nhị phân nhỏ gọn và giản đồ ở định dạng JSON định nghĩa các kiểu dữ liệu. file Avro cũng có thể lưu trữ các marker nếu bộ dữ liệu quá lớn và cần phải được chia thành các tập con khi xử lý bởi Apache MapReduce trong Apache Hadoop.

What is a AVRO file?

An AVRO file is a data file created by Apache Avro, an open source data serialization system used by Apache Hadoop. It contains data serialized in a compact binary format and schema in JSON format that defines the data types. AVRO files may also store markers if the datasets are too large and need to be split into subsets when processed by Apache MapReduce in Apache Hadoop.

Phần mềm mở file .AVRO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AVRO do filegi.com tổng hợp.

  • Apache Hadoop
  • Apache Avro
  • Apache Avro

Chuyển đổi file .AVRO

           

File .AVRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *