BNS File

? Cách mở file .BNS? Những phần mềm mở file .BNS và sửa file lỗi. Convert Text BNS file sang định dạng khác.

.BNS File Extension

   
File name BNS File
File Type Portal Bonus Map Script
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .BNS là file gì?

BNS là Game Files - Portal Bonus Map Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Portal, một người thứ nhất giải quyết câu đố trò chơi; cửa hàng một kịch bản văn bản đơn giản định nghĩa thông tin về bản đồ Portal (file .BSP); bao gồm tên bản đồ, thu nhỏ tài liệu tham khảo tập tin hình ảnh, bình luận về bản đồ, và một danh sách các thách thức để hoàn thành.

What is a BNS file?

Game file used by Portal, a first-person puzzle solving game; stores a plain text script that defines information about a Portal map (.BSP file); includes the map name, thumbnail image file references, comments about the map, and a list of challenges to complete.

Cách mở .BNS file

Để mở file .BNS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .BNS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .BNS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .BNS do người dùng đóng góp.

  • Valve Portal
  • Valve Portal 2
  • Valve Portal 2

Chuyển đổi file .BNS

File .BNS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *