CFM File

? Cách mở file .CFM? Những phần mềm mở file .CFM và sửa file lỗi. Convert Text CFM file sang định dạng khác.

.CFM File Extension

   
File name CFM File
File Type ColdFusion Markup File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (40 Bình chọn)

File .CFM là file gì?

CFM là Web Files - ColdFusion Markup File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một CFM là một trang web có chứa mã ColdFusion, hoặc CFML (ColdFusion Markup Language). Nó là tự động thực hiện bởi một máy chủ web ColdFusion khi trang web được truy cập bởi người dùng. file CFM có thể chạy các ứng dụng ColdFusion và các kịch bản viết bằng CFScript và có thể tham khảo thông tin cơ sở dữ liệu, tạo ra các hình thức, và tạo các báo cáo PDF một cách nhanh chóng.

What is a CFM file?

A CFM file is a webpage that contains ColdFusion code, or CFML (ColdFusion Markup Language). It is dynamically executed by a ColdFusion web server when the page is accessed by a user. CFM files can run ColdFusion applications and scripts written in CFScript and may reference database information, generate forms, and create PDF reports on the fly.

Cách mở .CFM file

Để mở file .CFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CFM do người dùng đóng góp.

 • text editor
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Adobe ColdFusion 2018
 • Adobe ColdFusion Builder
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • Adobe Dreamweaver 2020
 • Railo
 • Microsoft Visual Studio Code
 • Sublime Text
 • Web browser

Chuyển đổi file .CFM

File .CFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *