CPD File

CPD là Database Files - 1RoboHelp Cache Project Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.CPD File Extension

   
File name CPD File
File Type 1RoboHelp Cache Project Database
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .CPD là file gì?

CPD là Database Files - 1RoboHelp Cache Project Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Robohelp, một chương trình sử dụng cho tác giả của tài liệu trợ giúp của Windows; được lưu trữ như một phần của một dự án Robohelp (.XPJ) và chứa thông tin lưu trữ cho dự án; không nên mở hoặc chỉnh sửa bằng tay.

What is a CPD file?

Database file created by RoboHelp, a program used for authoring Windows help documentation; stored as part of a RoboHelp project (.XPJ) and contains cached information for the project; should not be opened or edited manually.

Phần mềm mở file .CPD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPD do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe RoboHelp
  • CoPilot Health Management System
  • CoPilot Health Management System
  • FreeStyle CoPilot Health Management System
  • Cas
  • Corel Project Designer
  • Corel Project Designer

Chuyển đổi file .CPD

           

File .CPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *