CPE File

CPE là Page Layout Files - Fax Cover Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.CPE File Extension

   
File name CPE File
File Type Fax Cover Page File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CPE là file gì?

CPE là Page Layout Files - Fax Cover Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Fax Cover Page Editor, một chương trình sử dụng để tạo các trang bìa fax; tiết kiệm cách bố trí trang và thông tin nội dung cho một trang bìa; thường bao gồm logo của công ty và thông tin liên lạc của người gửi; có thể được sử dụng như một mẫu được chia sẻ cho fax công ty.

What is a CPE file?

File created by Fax Cover Page Editor, a program used for creating fax cover pages; saves the page layout and content information for a cover page; often includes the company logo and the sender's contact information; can be used as a shared template for company faxes.

Phần mềm mở file .CPE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPE do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Fax Cover Page Editor
  • CPS Plus
  • CPS Plus

Chuyển đổi file .CPE

           

File .CPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *