CPE File

? Cách mở file .CPE? Những phần mềm mở file .CPE và sửa file lỗi. Convert N/A CPE file sang định dạng khác.

.CPE File Extension

   
File name CPE File
File Type Fax Cover Page File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .CPE là file gì?

CPE là Page Layout Files - Fax Cover Page File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Fax Cover Page Editor, một chương trình sử dụng để tạo các trang bìa fax; tiết kiệm cách bố trí trang và thông tin nội dung cho một trang bìa; thường bao gồm logo của công ty và thông tin liên lạc của người gửi; có thể được sử dụng như một mẫu được chia sẻ cho fax công ty.

What is a CPE file?

File created by Fax Cover Page Editor, a program used for creating fax cover pages; saves the page layout and content information for a cover page; often includes the company logo and the sender's contact information; can be used as a shared template for company faxes.

Cách mở .CPE file

Để mở file .CPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPE do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Fax Cover Page Editor
  • CPS Plus
  • CPS Plus

Chuyển đổi file .CPE

File .CPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *