CTSYM File

? Cách mở file .CTSYM? Những phần mềm mở file .CTSYM và sửa file lỗi. Convert N/A CTSYM file sang định dạng khác.

.CTSYM File Extension

   
File name CTSYM File
File Type Visual Studio Command Table Output File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CTSYM là file gì?

CTSYM là Developer Files - Visual Studio Command Table Output File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Visual Studio, một nền tảng SDK Windows; chứa dữ liệu cấu hình biên soạn từ một tập tin .CTC cho một tập lệnh VSPackage; nguồn lực cho quản lý mã VSPackage, mẹ đẻ, hoặc quản lý tập tin DLL vệ tinh; kết nối vào một tập tin .CTO, phản ánh nội dung và tên file.

What is a CTSYM file?

File created by Microsoft Visual Studio, a Windows platform SDK; contains compiled configuration data from a .CTC file for a VSPackage command set; resource for managed VSPackage code, native, or managed satellite DLL file; connected to a .CTO file, mirroring contents and file name.

Cách mở .CTSYM file

Để mở file .CTSYM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTSYM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTSYM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTSYM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .CTSYM

File .CTSYM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *