EWP File

EWP là Web Files - Ewisoft Website Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ewisoft.

.EWP File Extension

   
File name EWP File
File Type Ewisoft Website Project File
Nhà phát triển Ewisoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .EWP là file gì?

EWP là Web Files - Ewisoft Website Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Ewisoft.

dự án trang web được tạo bởi Ewisoft Website Builder, một ứng dụng thiết kế web template-driven; lưu trong văn bản đơn giản và chứa một tham chiếu đến một tập tin cơ sở dữ liệu nhị phân đó lưu trữ tất cả thông tin cho dự án; sử dụng để lưu tiến trình phát triển Web.

What is a EWP file?

Website project created by Ewisoft Website Builder, a template-driven Web design application; saved in plain text and contains a reference to a binary database file that stores all information for the project; used for saving Web development progress.

Phần mềm mở file .EWP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWP do filegi.com tổng hợp.

  • Ewisoft Website Builder
  • Ewisoft WebBuilder
  • Ewisoft WebBuilder
  • Media Player Classic
  • Easy Website Pro
  • Ewisoft Website Builder
  • Ewisoft Website Builder

Chuyển đổi file .EWP

           

File .EWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *