F06 File

? Cách mở file .F06? Những phần mềm mở file .F06 và sửa file lỗi. Convert Text F06 file sang định dạng khác.

.F06 File Extension

   
File name F06 File
File Type Nastran Output File
Nhà phát triển MSC Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .F06 là file gì?

F06 là Data Files - Nastran Output File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MSC Software.

tập tin đầu ra được tạo ra bởi MSC Nastran, một chương trình phân tích cấu trúc; chứa hình dạng chế độ, chuyển vị tĩnh, và kết quả phân tích lưới điểm căng thẳng tính bằng MSC Nastran; dữ liệu đầu ra sẽ giúp hiển thị hiệu suất của khu vực có liên quan quan trọng như căng thẳng điểm lưới.

What is a F06 file?

Output file created by MSC Nastran, a structural analysis program; contains mode shapes, static displacements, and grid point stress analysis results computed by MSC Nastran; output data helps display the performance of vital related areas such as grid point stress.

Cách mở .F06 file

Để mở file .F06 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F06 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F06

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F06 do người dùng đóng góp.

  • AAV4GL-Engine
  • Embird
  • Embird
  • WISO Sparbuch
  • FMW

Chuyển đổi file .F06

File .F06 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *