FRF File

? Cách mở file .FRF? Những phần mềm mở file .FRF và sửa file lỗi. Convert N/A FRF file sang định dạng khác.

.FRF File Extension

   
File name FRF File
File Type Free Report Form File
Nhà phát triển Fast Reports
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (14 Bình chọn)

File .FRF là file gì?

FRF là Page Layout Files - Free Report Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fast Reports.

tập tin trang bố trí được tạo ra bởi FreeReport, một chương trình và phát triển phần mềm miễn phí thư viện sử dụng để tạo các báo cáo có thể được nhúng vào các ứng dụng phần mềm Delphi / C ++; tiết kiệm cấu trúc của tài liệu cũng như các lĩnh vực fillable; được sử dụng bởi các ứng dụng phần mềm mà đòi hỏi một thành phần báo cáo.

What is a FRF file?

Page layout file created by FreeReport, a free program and software development library used for creating reports that can be embedded into Delphi/C++ software applications; saves the structure of the document as well as fillable fields; used by software applications that require a reporting component.

Cách mở .FRF file

Để mở file .FRF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRF do người dùng đóng góp.

  • Fast Reports FreeReport
  • Finansit Fax Cover Editor
  • Finansit Fax Cover Editor
  • FormReturn

Chuyển đổi file .FRF

File .FRF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *