GHO File

? Cách mở file .GHO? Những phần mềm mở file .GHO và sửa file lỗi. Convert N/A GHO file sang định dạng khác.

.GHO File Extension

   
File name GHO File
File Type Norton Ghost Backup File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (141 Bình chọn)

File .GHO là file gì?

GHO là Backup Files - Norton Ghost Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

tập tin Một GHO là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi Norton Ghost, một sao chép đĩa và chương trình sao lưu. Nó chứa một "bản chụp" của một thiết bị ổ cứng hoặc các phương tiện khác và lưu dữ liệu như một bản sao chính xác của đĩa. file GHO thường được sử dụng để tạo ra các bản sao lưu đĩa cứng đầy đủ.

What is a GHO file?

A GHO file is a backup file created by Norton Ghost, a disk cloning and backup program. It contains a "snapshot" of a hard drive or other media device and saves data as an exact copy of the disk. GHO files are often used for creating full hard disk backups.

Cách mở .GHO file

Để mở file .GHO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GHO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GHO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GHO do người dùng đóng góp.

  • Symantec Ghost Solution Suite
  • Symantec Ghost Explorer
  • Symantec Ghost Explorer
  • Media Player Classic
  • Norton Ghost Explorer

Chuyển đổi file .GHO

File .GHO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *