GHO File

GHO là Backup Files - Norton Ghost Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

.GHO File Extension

   
File name GHO File
File Type Norton Ghost Backup File
Nhà phát triển Symantec
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (141 Bình chọn)

File .GHO là file gì?

GHO là Backup Files - Norton Ghost Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Symantec.

tập tin Một GHO là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi Norton Ghost, một sao chép đĩa và chương trình sao lưu. Nó chứa một "bản chụp" của một thiết bị ổ cứng hoặc các phương tiện khác và lưu dữ liệu như một bản sao chính xác của đĩa. file GHO thường được sử dụng để tạo ra các bản sao lưu đĩa cứng đầy đủ.

What is a GHO file?

A GHO file is a backup file created by Norton Ghost, a disk cloning and backup program. It contains a "snapshot" of a hard drive or other media device and saves data as an exact copy of the disk. GHO files are often used for creating full hard disk backups.

Phần mềm mở file .GHO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GHO do filegi.com tổng hợp.

  • Symantec Ghost Solution Suite
  • Symantec Ghost Explorer
  • Symantec Ghost Explorer
  • Media Player Classic
  • Norton Ghost Explorer

Chuyển đổi file .GHO

           

File .GHO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *