IFD File

IFD là Page Layout Files - InForm Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fly Software.

.IFD File Extension

   
File name IFD File
File Type InForm Document
Nhà phát triển Fly Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IFD là file gì?

IFD là Page Layout Files - InForm Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fly Software.

dạng điện tử được tạo ra bởi thông báo cho nhà thiết kế, một chương trình sử dụng để làm mẫu giấy tờ, biểu mẫu điện tử và các hình thức Web; có thể bao gồm nhiều trang, mỗi văn bản, lĩnh vực fillable, và đồ họa; có thể được in, điền bằng điện tử trực tuyến, hoặc điền với các phần mềm thông Filler.

What is a IFD file?

Electronic form created by InForm Designer, a program used for making paper forms, e-forms, and Web forms; may include multiple pages, each with text, fillable fields, and graphics; can be printed, filled electronically online, or filled with the InForm Filler software.

Phần mềm mở file .IFD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFD do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • Adobe Output Designer
  • Adobe Output Designer
  • In The 1st Degree
  • IncrediFlash Intro and Banner Studio
  • InfoFind
  • InfoFind

Chuyển đổi file .IFD

           

File .IFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *