MCO File

? Cách mở file .MCO? Những phần mềm mở file .MCO và sửa file lỗi. Convert N/A MCO file sang định dạng khác.

.MCO File Extension

   
File name MCO File
File Type Live Messenger Winks File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .MCO là file gì?

MCO là Misc Files - Live Messenger Winks File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa hình ảnh động dựa trên Flash, gọi Winks, có thể được gửi bằng Windows Live Messenger (trước đây là MSN Messenger); tương tự như gửi một biểu tượng cảm xúc, nhưng có thể là một hình ảnh động lớn hơn nhiều.

What is a MCO file?

Contains Flash-based animations, called Winks, that can be sent using Windows Live Messenger (formerly MSN Messenger); similar to sending an emoticon, but can be a much larger animation.

Cách mở .MCO file

Để mở file .MCO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Windows Live Messenger
  • Windows Live Messenger
  • MSN Winks Installer
  • CodeReader GUI Application
  • Matrox Inspector
  • Matrox Inspector

Chuyển đổi file .MCO

File .MCO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *