MD5ANIM File

? Cách mở file .MD5ANIM? Những phần mềm mở file .MD5ANIM và sửa file lỗi. Convert Text MD5ANIM file sang định dạng khác.

.MD5ANIM File Extension

   
File name MD5ANIM File
File Type id Tech 4 Model Animation File
Nhà phát triển id Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MD5ANIM là file gì?

MD5ANIM là 3D Image Files - id Tech 4 Model Animation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

hoạt hình tập tin 3D được sử dụng bởi id Tech 4, engine game sử dụng cho Doom 3 và Quake 4; chứa dữ liệu chuỗi hoạt hình cho một 3D lưới lưu trữ trong một tập tin .MD5MESH tương ứng; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản; sử dụng để tạo chuyển động cho nhân vật trò chơi, vũ khí, sinh vật, và đối tượng trò chơi khác.

What is a MD5ANIM file?

3D animation file used by id Tech 4, the game engine used for Doom 3 and Quake 4; contains animation sequence data for a 3D mesh stored in a corresponding .MD5MESH file; saved in a plain text format; used for creating motions for game characters, weapons, creatures, and other game objects.

Cách mở .MD5ANIM file

Để mở file .MD5ANIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD5ANIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD5ANIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD5ANIM do người dùng đóng góp.

  • QuArK
  • Blender with md5importer plug-in
  • Blender with md5importer plug-in
  • Autodesk 3ds Max with md5importer plug-in
  • Autodesk Softimage 2015
  • NewTek LightWave 3D with doom3MD5 plug-in
  • NewTek LightWave 3D with doom3MD5 plug-in

Chuyển đổi file .MD5ANIM

File .MD5ANIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *