NRL File

? Cách mở file .NRL? Những phần mềm mở file .NRL và sửa file lỗi. Convert N/A NRL file sang định dạng khác.

.NRL File Extension

   
File name NRL File
File Type Autonomy Interwoven Link File
Nhà phát triển Autonomy Interwoven
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .NRL là file gì?

NRL là Data Files - Autonomy Interwoven Link File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autonomy Interwoven.

Tập tin được sử dụng bởi hệ thống quản lý nội dung AP (CMS) các giải pháp, trong đó tổ chức toàn công ty tài nguyên số và giúp đỡ để quản lý luồng công việc; chứa một tham chiếu liên kết đến một tài nguyên trong CMS; lưu trong định dạng văn bản với một tên thư viện, tài liệu, và số phiên bản.

What is a NRL file?

File used by Interwoven content management system (CMS) solutions, which organize company-wide digital resources and help to manage work flow; contains a link reference to a resource within the CMS; saved in text format with a library name, document, and version number.

Cách mở .NRL file

Để mở file .NRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRL do người dùng đóng góp.

  • Oxygen XML Editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Xml Editor

Chuyển đổi file .NRL

File .NRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *