NVP File

? Cách mở file .NVP? Những phần mềm mở file .NVP và sửa file lỗi. Convert N/A NVP file sang định dạng khác.

.NVP File Extension

   
File name NVP File
File Type NVivo for Windows Project
Nhà phát triển QSR International
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .NVP là file gì?

NVP là Settings Files - NVivo for Windows Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi QSR International.

tập tin một NVP là một dự án tạo ra bởi các phiên bản Windows của NVivo, một ứng dụng phân tích dữ liệu định tính được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu. Nó chứa các tài liệu nguồn và phân tích của người sử dụng của các thành phần nguồn. file NVP cũng bao gồm tính chất của dự án như tên dự án, mô tả, khi dự án đã được tạo ra, ai có thể xem dự án, và các kiểu đoạn văn.

What is a NVP file?

An NVP file is a project created by the Windows version of NVivo, a qualitative data analysis application used by researchers. It contains source materials and the user's analysis of the source materials. NVP files also include project properties such as the project title, description, when the project was created, who can view the project, and the paragraph styles.

Cách mở .NVP file

Để mở file .NVP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NVP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NVP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NVP do người dùng đóng góp.

  • QSR International NVivo for Mac
  • QSR International NVivo for Windows
  • QSR International NVivo for Windows

Chuyển đổi file .NVP

File .NVP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *