PHP4 File

? Cách mở file .PHP4? Những phần mềm mở file .PHP4 và sửa file lỗi. Convert N/A PHP4 file sang định dạng khác.

.PHP4 File Extension

   
File name PHP4 File
File Type PHP 4 Web Page
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PHP4 là file gì?

PHP4 là Web Files - PHP 4 Web Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Trang web có thể bao gồm PHP 4 mã; kịch bản PHP được phân tách bởi một động cơ PHP trên máy chủ web trước khi được gửi tới trình duyệt web của người dùng; kịch bản sau đó tạo mã HTML, mà sẽ được gửi đến trình duyệt của người dùng; các trang PHP thường được sử dụng để thông tin cơ sở dữ liệu truy cập, chẳng hạn như dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu MySQL.

What is a PHP4 file?

Web page that may include PHP 4 code; the PHP script is parsed by a PHP engine on the Web server before being sent to the user's Web browser; the script then generates HTML code, which is sent to the user's browser; PHP pages are often used to access database information, such as data from a MySQL database.

Cách mở .PHP4 file

Để mở file .PHP4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PHP4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PHP4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PHP4 do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • text editor
  • Web browser
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020

Chuyển đổi file .PHP4

File .PHP4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *