PJT File

? Cách mở file .PJT? Những phần mềm mở file .PJT và sửa file lỗi. Convert N/A PJT file sang định dạng khác.

.PJT File Extension

   
File name PJT File
File Type 1Didger Project File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PJT là file gì?

PJT là Data Files - 1Didger Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Golden Software.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Didger, một chương trình dùng để chuyển đổi và kết hợp dữ liệu không gian; tiết kiệm tài liệu tham khảo tập tin đầu vào và cài đặt dữ liệu tranformation; hỗ trợ các lớp, trong đó tập hợp dữ liệu nhóm để họ có thể được thao tác một cách độc lập; cho phép các dự án chuyển đổi dữ liệu được cứu.

What is a PJT file?

Project file created by Didger, a program used for converting and combining spatial data; saves input file references and data tranformation settings; supports layers, which group data sets so they can be manipulated independently; enables data conversion projects to be saved.

Cách mở .PJT file

Để mở file .PJT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PJT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PJT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PJT do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Didger
  • Altium Designer
  • Altium Designer
  • Altium Designer Summer
  • TRADOS
  • Altium Designer Summer Viewer
  • Altium Designer Summer Viewer

Chuyển đổi file .PJT

File .PJT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *