REGTRANS-MS File

? Cách mở file .REGTRANS-MS? Những phần mềm mở file .REGTRANS-MS và sửa file lỗi. Convert Binary REGTRANS-MS file sang định dạng khác.

.REGTRANS-MS File Extension

   
File name REGTRANS-MS File
File Type Registry Transaction Log File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (21 Bình chọn)

File .REGTRANS-MS là file gì?

REGTRANS-MS là System Files - Registry Transaction Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra với các tập tin Log Microsoft Common hệ thống (CLFS), một thành phần Windows được sử dụng để tạo ra các bản ghi giao dịch; chứa đọc giao dịch và ghi thông tin về những thay đổi cho người dùng hay hệ thống registry khôi phục dữ liệu, được lưu trữ trong các tập tin NTUSER.DAT hoặc SCHEMA.DAT; sử dụng với một tập tin .BLF để bao gồm nhật ký giao dịch.

What is a REGTRANS-MS file?

File created with the Microsoft Common Log File System (CLFS), a Windows component used to create transaction logs; contains transaction read and write information about changes to the user or system registry restore data, which is stored in the NTUSER.DAT or SCHEMA.DAT files; used with a .BLF file to comprise the transaction log.

Cách mở .REGTRANS-MS file

Để mở file .REGTRANS-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .REGTRANS-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .REGTRANS-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .REGTRANS-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Common Log File System
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .REGTRANS-MS

File .REGTRANS-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *