SCRIPTTERMINOLOGY File

? Cách mở file .SCRIPTTERMINOLOGY? Những phần mềm mở file .SCRIPTTERMINOLOGY và sửa file lỗi. Convert Text SCRIPTTERMINOLOGY file sang định dạng khác.

.SCRIPTTERMINOLOGY File Extension

   
File name SCRIPTTERMINOLOGY File
File Type AppleScript Script Terminology File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SCRIPTTERMINOLOGY là file gì?

SCRIPTTERMINOLOGY là Developer Files - AppleScript Script Terminology File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Apple.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng hệ điều hành MacOS mà bao gồm hỗ trợ AppleScript; chứa một ánh xạ giữa tên lớp phát triển định nghĩa và tiếng Anh (hoặc ngôn ngữ khác) thuật ngữ được sử dụng trong AppleScript thực hiện; cho phép AppleScript biết những gì các lệnh hợp lệ là cho các kịch bản của nhà phát triển.

What is a SCRIPTTERMINOLOGY file?

File used by macOS applications that include AppleScript support; contains a mapping between developer-defined class names and the English (or other language) terminology that is used in the implemented AppleScript; allows AppleScript to know what the valid commands are for the developer's scripts.

Cách mở .SCRIPTTERMINOLOGY file

Để mở file .SCRIPTTERMINOLOGY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SCRIPTTERMINOLOGY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SCRIPTTERMINOLOGY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SCRIPTTERMINOLOGY do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Xcode
  • Apple Xcode
  • MacroMates TextMate
  • Apple TextEdit

Chuyển đổi file .SCRIPTTERMINOLOGY

File .SCRIPTTERMINOLOGY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *