SHB File

? Cách mở file .SHB? Những phần mềm mở file .SHB và sửa file lỗi. Convert N/A SHB file sang định dạng khác.

.SHB File Extension

   
File name SHB File
File Type Windows Document Shortcut
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .SHB là file gì?

SHB là Executable Files - Windows Document Shortcut, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Shortcut mở ra một tài liệu cụ thể trong Windows khi nhấn đúp chuột; thực hiện bởi Windows Shell Object phế liệu Handler (shscrap.dll); tương tự như một tập tin LNK, nhưng không phải là thường được sử dụng; còn được gọi là "Windows Shortcut vào một tài liệu."

What is a SHB file?

Shortcut that opens a specific document in Windows when double-clicked; executed by the Windows Shell Scrap Object Handler (shscrap.dll); similar to a .LNK file, but not as commonly used; also known as a "Windows Shortcut into a Document."

Cách mở .SHB file

Để mở file .SHB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SHB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SHB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SHB do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW
  • Script Sentry
  • Script Sentry

Chuyển đổi file .SHB

File .SHB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *