TBL File

TBL là Data Files - StarCraft Information Table, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

.TBL File Extension

   
File name TBL File
File Type StarCraft Information Table
Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (9 Bình chọn)

File .TBL là file gì?

TBL là Data Files - StarCraft Information Table, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blizzard Entertainment.

Bảng tập tin được sử dụng bởi StarCraft, một game chiến thuật thời gian thực, nơi người chơi kiểm soát các đơn vị như Terran, Zerg, hoặc chủng tộc Protoss; chứa các mô tả văn bản cho các nhãn trong game, chẳng hạn như tên của đơn vị; sử dụng như một bảng tra cứu để hiển thị văn bản trong gameplay.

What is a TBL file?

Table file used by StarCraft, a real-time strategy game where players control units as Terran, Zerg, or Protoss races; contains text descriptions for in-game labels, such as names of units; used as a lookup table to display text during gameplay.

Phần mềm mở file .TBL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TBL do filegi.com tổng hợp.

  • Blizzard StarCraft
  • FX AccuCharts
  • FX AccuCharts
  • Adobe Table
  • Materials Studio
  • Chem3D Pro
  • Chem3D Pro

Chuyển đổi file .TBL

           

File .TBL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *