UNT File

? Cách mở file .UNT? Những phần mềm mở file .UNT và sửa file lỗi. Convert Text UNT file sang định dạng khác.

.UNT File Extension

   
File name UNT File
File Type AutoCAD Unit Definition File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .UNT là file gì?

UNT là CAD Files - AutoCAD Unit Definition File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi AutoCAD, một ứng dụng năng suất CAD được sử dụng để soạn thảo 2D và 3D thiết kế; chứa định nghĩa đơn vị và quy mô, chẳng hạn như chuyển đổi giữa dặm và kilômét hoặc Fahrenheit và Celsius; đảm bảo rằng các đơn vị, cân, và chuyển đổi đơn vị thích hợp được sử dụng trong một bản vẽ.

What is a UNT file?

Settings file used by AutoCAD, a CAD productivity application used for drafting 2D and 3D designs; contains unit definitions and scales, such as conversions between miles and kilometers or Fahrenheit and Celsius; ensures that the proper units, scales, and unit conversions are used within a drawing.

Cách mở .UNT file

Để mở file .UNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .UNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .UNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .UNT do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter
  • Direct Show Ogg Vorbis Filter
  • Any Video Converter Free
  • Microsoft Windows Operating System
  • yessign7 ActiveX Control
  • yessign7 ActiveX Control

Chuyển đổi file .UNT

File .UNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *