XQL File

? Cách mở file .XQL? Những phần mềm mở file .XQL và sửa file lỗi. Convert Text XQL file sang định dạng khác.

.XQL File Extension

   
File name XQL File
File Type XML Query Language File
Nhà phát triển The W3C XML Query Working Group
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .XQL là file gì?

XQL là Developer Files - XML Query Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The W3C XML Query Working Group.

Tập viết bằng ngôn ngữ XQuery, một chuẩn được sử dụng cho việc đọc và ghi dữ liệu sử dụng các nguồn dữ liệu XML; chứa mã nguồn XQuery, có thể mở các tập tin XML, trích xuất các thông tin mong muốn, và đầu ra kết quả.

What is a XQL file?

File written in the XQuery language, a standard used for reading and writing data using XML data sources; contains XQuery source code, which can open XML files, extract the desired information, and output the results.

Cách mở .XQL file

Để mở file .XQL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .XQL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .XQL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .XQL do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • Altova XMLSpy
  • Progress Stylus Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • text editor

Chuyển đổi file .XQL

File .XQL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *