LibreOffice Calc

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download LibreOffice Calc - NA

Phần mềm LibreOffice Calc

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

LibreOffice Calc là phần mềm gì?

LibreOffice Calc là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của LibreOffice Calc là Version NA (cập nhật NA)

Các LibreOffice Calc là ứng dụng bảng tính của bộ ứng dụng năng suất LibreOffice, và tương tự như Microsoft Office Excel và Lotus 1-2-3, là người đầu tiên của loại hình này; các LibreOffice Calc có tính năng tương đương và khả năng. Nó cũng có thể hỗ trợ các định dạng tập tin bảng tính khác, như .xls, .xlsx, .csv, HTML, trong số những người khác, và có thể trực tiếp tạo ra một tập tin PDF từ một bảng tính, và tự nhiên có thể hỗ trợ Open Office Calc bảng tính files.Just như Open Office là một thay thế cho Microsoft Office (và các ứng dụng văn phòng của Corel, đến một mức độ thấp hơn), LibreOffice đáp ứng các vai trò tương tự để Open Office. Chia hai từ bộ Open Office của Oracle, LibreOffice về cơ bản là giống nhau, với một vài cải tiến tinh tế rằng những người sử dụng hoặc có thể không có khả năng để phát hiện, trừ khi họ đang tìm kiếm đặc biệt cho một cái gì đó (ví dụ, LibreOffice hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn Open Office) . Mặc dù văn phòng mở vẫn là miễn phí (với Oracle cung cấp một, phiên bản thương mại trả của phần mềm với các tính năng bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật), LibreOffice giữ Open Office gốc (mà lần đầu tiên được đặt tên là StarOffice) triết lý của cởi mở và miễn phí; vì mục đích này, LibreOffice là cả miễn phí và mã nguồn mở, với cơ sở mã của nó được viết và trình bày quan thuận của cộng đồng mình.

What is LibreOffice Calc?

The Libre Office Calc is the spreadsheet application of the Libre Office productivity suite, and is analogous to Microsoft Office’s Excel and the Lotus 1-2-3, the first of its kind; the Libre Office Calc has comparable features and capabilities. It can also support other spreadsheet file formats, like .xls, .xlsx, .csv, HTML, among others, and can directly create a PDF file from a spreadsheet, and can natively support Open Office Calc spreadsheet files.Just as Open Office is an alternative to Microsoft Office (and Corel's Office applications, to a lesser extent), Libre Office fulfills the same role to Open Office. Forked from Oracle's Open Office suite, Libre Office is essentially the same, with a few subtle improvements that those who use either may not be able to spot unless they are specifically looking for something (for example, Libre Office supports more languages than Open Office). Although Open office still is free (with Oracle offering a commercial, paid version of the software with added features like technical support), Libre Office retains the original Open Office (which was first named StarOffice) philosophy of being open and free; to this end, Libre Office is both free and open-source, with its code base being written and expounded upon by its community.

Các loại file được mở bởi LibreOffice Calc

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm LibreOffice Calc có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download LibreOffice Calc

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *