Logicity

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Logicity - NA

Phần mềm Logicity

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Logicity là phần mềm gì?

Logicity là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Logicity là Version NA (cập nhật NA)

Logicity là một ứng dụng của bên thứ ba (có nghĩa là không xử phạt chính thức SAP AG) và được chỉ định là một ứng dụng “xem”, cho phép người dùng truy cập vào một tập tin mà nếu không sẽ yêu cầu phần mềm thực tế của nó để mở. Bằng cách sử dụng Logicity, khách hàng có thể mở một file Crystal Reports, và sử dụng các ứng dụng để xuất khẩu, tiết kiệm, hoặc thậm chí dữ liệu làm mới. Logicity không phải là một người xem đơn giản, tuy nhiên, vì nó cung cấp nhiều công cụ theo ý của mình. Điều này bao gồm một giao diện bảng điều khiển cho tất cả các báo cáo có sẵn, khả năng xuất mỗi báo cáo dưới dạng bảng tính Excel hay một tài liệu PDF, gửi báo cáo qua e-mail, hàng loạt e-mail (được gọi là “bùng nổ”), một chức năng lập lịch trình để tự động thế hệ của báo cáo, và một số các hoạt động hành chính giống như đặt mật khẩu để bảo vệ báo cáo nhất định hoặc mã hóa một báo cáo cụ thể để họ có thể được mở chỉ với tích hợp Logicity.Logicity tốt với Crystal Reports qua việc sử dụng các kịch bản. Crystal Reports, bởi chính nó, là một nền tảng kinh doanh thông minh được phát triển bởi SAP AG, mà chủ yếu dành cho nhỏ để các doanh nghiệp vừa. Các bộ tính năng chính của Crystal Reports là tự động tạo ra các báo cáo từ nhiều nguồn khác nhau và cơ sở dữ liệu.

What is Logicity?

Logicity is a third-party application (meaning without SAP AG’s official sanction) and is designated as a “viewing” application, allowing users to access a file that would otherwise require its actual software to open. By using Logicity, clients can open a Crystal Reports file, and use the application to export, save, or even refresh data. Logicity is not a simple viewer, however, as it offers many tools at its disposal. This includes a dashboard interface for all available reports, the ability to export each report as an Excel spreadsheet or a PDF document, send a report via e-mail, batch e-mailing (called “bursting”), a scheduling function to automate the generation of reports, and some administrative operations like putting passwords to protect certain reports or encrypting a specific report so that they can be opened only with Logicity.Logicity integrates well with Crystal Reports via the use of scripts. Crystal Reports, by itself, is a business intelligence platform developed by SAP AG, which are primarily intended for small to medium enterprises. The main feature set of Crystal Reports is the automatic generation of reports from various sources and databases.

Các loại file được mở bởi Logicity

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Logicity có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ERTRPTRRD

Download Logicity

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *