MagicDisc

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download MagicDisc - NA

Phần mềm MagicDisc

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

MagicDisc là phần mềm gì?

MagicDisc là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của MagicDisc là Version NA (cập nhật NA)

Các MagicISO Virtual CD / DVD Manager, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là MagicDisc, là một ổ đĩa ảo có thể mô phỏng một ổ đĩa vật lý và có thể xử lý việc thực hiện các dữ liệu trong một hình ảnh đĩa. MagicISO đã phát triển ứng dụng này nhưng đó là một chương trình riêng biệt từ MagicISO, và có thể được như vậy, được mua hoặc thử riêng rẽ. Trong số nhiều tính năng của nó cho phép nén các hình ảnh đĩa ISO, nhưng hiện không hỗ trợ .daa file được tạo bởi ứng dụng PowerISO.The MagicISO là một đĩa quang (CD hoặc DVD) tiện ích hình ảnh có khả năng bao gồm việc khai thác (trích xuất), tạo , chỉnh sửa, và tiết kiệm (đốt) tập tin hình ảnh đĩa. Những hình ảnh đĩa là nhái của những gì có thể được tìm thấy trong một, đĩa quang vật lý thực tế có chứa dữ liệu, và có thể được công nhận bởi các máy tính vì nó sẽ là một đĩa vật lý với việc sử dụng một ổ đĩa ảo, tương tự như của Daemon Tools hoặc Alcohol 120 %. MagicISO cũng được biết về mặt kỹ thuật như Maker và cung cấp các công cụ như khả năng chuyển đổi giữa các định dạng ảnh đĩa MagicISO, ví dụ từ ISO để CUE hoặc BIN và ngược lại, hoặc thậm chí đến và đi từ rất riêng Phổ Image Format MagicISO của (UIF), mà thêm nén và bảo vệ mật khẩu để hình ảnh đĩa (và các tính năng thậm chí cao cấp như hình ảnh đa phiên). Nó được cung cấp trong một định dạng shareware, trong đó một phiên bản thử nghiệm có thể được thử nghiệm miễn phí, mặc dù thử nghiệm là giới hạn thời gian và sẽ không có khả năng xử lý hình ảnh đĩa lớn hơn 300 MB trong size.MagicISO cũng có thể chỉnh sửa nội dung của hình ảnh đĩa, và có thể dễ dàng tạo ra hình ảnh đĩa từ một đĩa quang hiện có hoặc một tập tin ảnh đĩa khởi động (sử dụng, ví dụ, trong cài đặt lại hệ điều hành của máy tính).

What is MagicDisc?

The MagicISO Virtual CD/DVD Manager, or sometimes simply MagicDisc, is a virtual drive that can emulate a physical disc drive and can handle the execution of data in a disc image. MagicISO has developed this application but it's a separate program from MagicISO, and can be thus be purchased or tried separately. Among its many features it allows for the compression of ISO disc images, but does not currently support .daa files created by PowerISO.The MagicISO application is an optical disc (CD or DVD) imaging utility whose capabilities including the extraction (ripping), creation, editing, and saving (burning) disc image files. These disc images are clones of what can be found in an actual, physical optical disc that contains data, and can be recognized by the computer as it would a physical disc with the use of a virtual drive, like that of Daemon Tools or Alcohol 120%. MagicISO is also known technically as the MagicISO Maker and offers such tools as the ability to convert between disc image formats, for example from ISO to CUE or BIN and vice versa, or even to and from MagicISO's very own Universal Image Format (UIF), which adds compression and password protection to disc images (and even advanced features like multi-session images). It is offered in a shareware format, in which a trial version can be tried out for free, although the trial is time-limited and won't be able to handle disc images larger than 300 MB in size.MagicISO can also edit the contents of the disc image, and can easily create disc images from an existing optical disc or a bootable disc image file (used, for example, in reinstallation of a computer's operating system).

Các loại file được mở bởi MagicDisc

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm MagicDisc có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 001BINDAAELFIMGISOMDFNRGRARSNGUIF

Download MagicDisc

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *