Microsoft Visual Studio .NET

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Microsoft Visual Studio .NET - NA

Phần mềm Microsoft Visual Studio .NET

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Microsoft Visual Studio .NET là phần mềm gì?

Microsoft Visual Studio .NET là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Microsoft Visual Studio .NET là Version NA (cập nhật NA)

Microsoft Visual Studio .NET là phần mềm cung cấp cho người dùng công cụ phát triển để xây dựng các ứng dụng và dịch vụ cho Web, máy tính để bàn và các nền tảng di động. Phần mềm này sử dụng định dạng MSIL (Microsoft Intermediate Language), bây giờ được gọi là CSIL (Intermediate Language Common), cho sự phát triển của các ứng dụng. Điều này cho phép các ứng dụng để thực thi trên các máy khác nhau của các nền tảng khác nhau, vì nó sử dụng các “just-in time” hệ thống tổng hợp để thực hiện bằng một ngôn ngữ phù hợp cho nền tảng này. Tuy nhiên, các chương trình CIL-biên soạn chỉ có thể thực hiện trên máy mà chạy một cấy của CIL. Microsoft Visual Studio .NET được phát hành vào năm 2002, với phiên bản beta phát hành thông qua Microsoft Developer Network (MSDN). Các tàu phần mềm với bốn phiên bản khác nhau: Professional, Enterprise Developer, Enterprise Architect và Academic. Tất cả các phiên bản cung cấp các ngôn ngữ cốt lõi sau đây: Visual Basic.NET, Visual C ++ .NET, Visual C # .NET và Visual J # .NET. Tất cả các phiên bản tương tự như vậy cho phép các nhà phát triển để làm như sau: tạo và sử dụng XML dịch vụ web, ứng dụng xây dựng Web, ứng dụng xây dựng máy tính để bàn, và bảng thiết kế và quan điểm về SQL Server Desktop Engine. Các phiên bản Academic cũng bao gồm quản lý nhiệm vụ và trình thuật sĩ đơn (đối với sinh viên), và quản lý phân công và khai thác mã (cho các nhà giáo dục).

What is Microsoft Visual Studio .NET?

Microsoft Visual Studio .NET is software that provides the user with development tools for building applications and services for the Web, desktop and mobile platforms. The software utilizes the MSIL (Microsoft Intermediate Language) format, now known as CSIL (Common Intermediate Language), for the development of applications. This enables the applications to execute on different machines of different platforms, as it utilizes the “just-in time” compilation system to execute in a language suitable for the platform. However, CIL-compiled programs can only execute on machines that run an implantation of CIL. Microsoft Visual Studio .NET was released in 2002, with the beta version released through Microsoft Developer Network (MSDN). The software ships with four different versions: Professional, Enterprise Developer, Enterprise Architect and Academic. All versions provide the following core languages: Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET and Visual J# .NET. All versions likewise allow developers to do the following: create and use XML Web services, build Web apps, build desktop apps, and design tables and views on SQL Server Desktop Engine. The Academic version also includes assignment management and application wizards (for students), and assignment management and code extraction (for educators).

Các loại file được mở bởi Microsoft Visual Studio .NET

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Microsoft Visual Studio .NET có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASAXASCXASMASMXASPXCCCCODCONFIGCPPCSCSDPROJCSPROJCSSCURCXXDBPDBSDEFDISCODMPDSPDSWDTQETPEXTFKYHHPPHXXIIDLINCINLJAVAJSLKCILGNLIBLSTMAKMAPMDMPMDPMKODHODLPRCRCRC2RCTRESRESXRGSRULSSDLSLNSQLSRFTABTDLTLHTLITRGTXTUDFUDTUSRVAPVBVBDPROJVBPROJVCPROJVDPVDPROJVIWVJPVJSPROJVSDISCOVSMACROSVSMPROJWEBWEBINFOWSDLXSDXSLXSLTXSX

Download Microsoft Visual Studio .NET

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *