OpenOffice SpreadSheets

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOffice SpreadSheets - NA

Phần mềm OpenOffice SpreadSheets

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOffice SpreadSheets là phần mềm gì?

OpenOffice SpreadSheets là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOffice SpreadSheets là Version NA (cập nhật NA)

OpenOffice Spreadsheets là một ứng dụng bao gồm trong OpenOffice Suite từ Tổ chức Phần mềm Apache. The Suite cũng bao gồm Writer, mà là từ chế biến áp dụng các phần mềm; Gây ấn tượng, ứng dụng trình bày; Vẽ, một tiện ích vẽ; Toán, một biên tập viên phương trình; và Base, một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng của bộ ứng dụng phần mềm desktops.The bảng tính được gọi là Calc hoặc OpenOffice Calc. Một Calc bảng tính gồm API (Application Programming Interface) đối tượng cho phép đầu vào dữ liệu có tổ chức. đối tượng API có thể được sử dụng trong một bảng tính Calc bao gồm những điều sau đây: Cột, Hàng, SheetCell, SheetCellRange, và SheetShell Dải Bộ sưu tập. Nói chung, một bảng bao gồm một SheetCellRange và một loạt các phụ dãy. Cột có thể được mở rộng để phù hợp với chiều dài của dữ liệu đầu vào, cho phép hiển thị chính xác của dữ liệu hoàn chỉnh. liên kết dữ liệu có thể làm trung tâm, trái, phải hoặc hợp lý; các tùy chọn mà đều được cung cấp trên thanh công cụ. Các tế bào tương tự như vậy có thể được sáp nhập, với các tùy chọn Merge Cells được cung cấp trong biểu tượng trên thanh công cụ định dạng. Phần mềm này cho phép nhập khẩu dữ liệu tạo ra với chương trình bảng tính khác như Microsoft Excel. OpenOffice Spreadsheets là một ứng dụng miễn phí có thể được tải về từ trang web của Apache.

What is OpenOffice SpreadSheets?

OpenOffice SpreadSheets is an application included in the OpenOffice Suite from The Apache Software Organization. The Suite also includes Writer, which is the word processing application of the software; Impress, the presentation application; Draw, a drawing utility; Math, an equation editor; and Base, a database management system for desktops.The spreadsheets application of the software suite is known as Calc or OpenOffice Calc. A Calc spreadsheet is composed of API (Application Programming Interface) objects that allow for organized data inputs. API objects that can be utilized in a Calc spreadsheet include the following: Columns, Rows, SheetCell, SheetCellRange, and SheetShell Range Collections. Generally, a spreadsheet consists of a SheetCellRange and a series of sub-ranges. Columns can be widened to accommodate length of data inputted, allowing for accurate display of complete data. Data alignment can be centered, left, right or justified; the options for which are all provided on the toolbar. Cells can likewise be merged, with the Merge Cells option provided in the Formatting toolbar icon. The software allows for data importation created with other spreadsheet programs such as Microsoft Excel. OpenOffice SpreadSheets is a free application that can be downloaded from the Apache website.

Các loại file được mở bởi OpenOffice SpreadSheets

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOffice SpreadSheets có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123CSVDBFDIFHTMHTMLODSOTSRTFSDCSLKSTCSXCTXTVORWK1WKSXLSXLTXLW

Download OpenOffice SpreadSheets

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *