OpenOfficeT7 Impress

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOfficeT7 Impress - NA

Phần mềm OpenOfficeT7 Impress

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOfficeT7 Impress là phần mềm gì?

OpenOfficeT7 Impress là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOfficeT7 Impress là Version NA (cập nhật NA)

OpenOffice Impress là thành viên của một bộ các chương trình đến từ trang web chính thức của họ. Đây là một loại phần mềm trình bày, và có sẵn miễn phí. OpenOffice Impress áp dụng một cách tiếp cận đồ họa liên quan đến thuyết trình. Họ sử dụng trình chiếu mà được ghép nối với giao miệng của chủ đề. OpenOffice Impress có thể được sử dụng trong các lớp học và các doanh nghiệp. Những người thường xuyên sử dụng Microsoft Powerpoint sẽ thoải mái với chương trình này. Một tính năng khác là họ có thể sử dụng các bài thuyết trình trước đó rằng họ đã thực hiện sử dụng Powerpoint. Nếu người dùng làm việc trong lĩnh vực bán hàng, sau đó họ chỉ có thể thực hiện một vài nhấp chuột hoặc bao gồm một sơ đồ tổ chức hoặc một biểu đồ dữ liệu minh họa của kinh doanh cấu trúc của chúng. Bài thuyết trình có thể được lưu trong các phương pháp khác nhau, trong đó có một định dạng MS Powerpoint. Các định dạng khác bao gồm định dạng HTML cho đăng tải trên trang web, hoặc một tập tin PDF cho gửi email hoặc in. Người dùng cũng có thể tải về phần mở rộng từ trang web chính thức, để cải tiến công cụ trình bày của họ. Tổng cộng, OpenOffice Impress là một phần mềm để sản xuất các bài thuyết trình phù hợp cho thế giới kinh doanh, trường học, hoặc chỉ cho sử dụng cá nhân của riêng mình.

What is OpenOfficeT7 Impress?

OpenOffice Impress is a member of a suite of programs coming from their official website. This is a type of presentation software, and is available for free. OpenOffice Impress applies a graphical approach regarding presentations. They use slideshows which is paired with the topic’s oral delivery. OpenOffice Impress can be used in classrooms and businesses. Those who regularly use Microsoft Powerpoint will be at ease with this program. Another feature is that they can use previous presentations that they have already made using Powerpoint. If the user works in the sales field, then they can just make a few clicks or include an organizational chart or an illustrated data chart of their business’ structure. Presentations can be saved in different methods, including an MS Powerpoint format. Other formats include an HTML format for posting on Websites, or a PDF file for emailing or printing. Users can also download extensions from the official website, to improve their presentation tools. In total, OpenOffice Impress is a software for producing presentations suited for the business world, schools, or just for their own personal usage.

Các loại file được mở bởi OpenOfficeT7 Impress

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOfficeT7 Impress có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ODGODPOTPPOTPPSPPTSDASDDSDPSTISXDSXIVOR

Download OpenOfficeT7 Impress

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *