Paye

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Paye - NA

Phần mềm Paye

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Paye là phần mềm gì?

Paye là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Paye là Version NA (cập nhật NA)

PAYE, được phát triển bởi EBP, là một chương trình được thiết kế đặc biệt cho mục đích biên chế và kế toán, trong đó có sẵn cho cả thuê (trả tiền thuê) và mua. Nó có nhiều phiên bản, trong đó cơ sở PAYE kinh nghiệm được gọi là PAYE Classic. Dòng PAYE bao gồm PAYE Pro, trong đó chủ yếu là phiên bản cổ điển với một vài tính năng bổ sung, PAYE Agricole cho người lao động nông nghiệp ở các trang trại và chăn nuôi, PAYE Xây dựng, cho các lĩnh vực kiến ​​trúc, và SME PAYE Dòng cho SME needs.Paye được thiết kế từ mặt đất lên là như sức chứa và dễ dàng cho cả người dùng mới và kế toán, do đó họ có thể tạo phiếu lương với một vài cú click chuột. Nó cũng có thể theo dõi lá thanh toán. PAYE tự động cân nhắc luật Quản lý CICE khi tính toán thanh toán; nó cũng có tính năng tự động hoàn tất công thức trong tính toán và một hướng dẫn đến các hệ thống thanh toán của nhân viên. Người sử dụng cũng có thể tùy chỉnh các phiếu lương của họ, chẳng hạn như đối với một bộ phận đặc biệt, và PAYE bao gồm một toàn diện pay slip mẫu thư viện bao gồm thông tin bắt buộc và cần thiết trong một phiếu lương mà các doanh nghiệp có thể muốn include.Paye cũng có một bộ các văn bản hành chính các mẫu như vậy như hợp đồng và giấy chứng nhận việc làm.

What is Paye?

Paye, developed by EBP, is a program specifically designed for payroll and accounting purposes, which is available for both rental (paid lease) and purchase. It has several versions, of which the baseline Paye experience is called Paye Classic. The Paye line includes Paye Pro, which is essentially the Classic version with a few added features, Paye Agricole for agricultural workers in farms and livestock, Paye Building, for architectural fields, and SME Paye Line for SME needs.Paye is designed from the ground up to be as accommodating and easy for both new users and accountants, so they can generate pay slips with a few mouse clicks. It can also track paid leaves. Paye automatically considers Management CICE legislation when calculating payments; it also features auto-complete formulas in the computation and a guide to employee payment systems. Users can also customize their pay slips, such as for a particular department, and Paye includes a comprehensive pay slip template library that includes optional and essential information in a payslip that businesses may want to include.Paye also has a suite of administrative document templates such as contracts and certificates of employment.

Các loại file được mở bởi Paye

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Paye có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 001002EPAPRN

Download Paye

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *