Abstract IL

Định nghĩa Abstract IL là gì?

Abstract ILTóm tắt IL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Abstract IL - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tóm tắt IL (Intermediate Language) là một Kit phát triển phần mềm (SDK) bao gồm thư viện, tài liệu và công cụ phát triển khác có thể được sử dụng để thao tác các nội dung của .NET framework và các tập tin nhị phân ở mức cao. Tóm tắt IL có thể được sử dụng trong mã viết bằng bất kỳ ngôn ngữ Net như C #, F #, vv Mục đích chính của nó là để đọc và sửa đổi các mã nhị phân từ mã viết bằng ngôn ngữ cấp cao, các chi tiết trong đó nếu không sẽ có nhiều cồng kềnh để truy cập trong định dạng nhị phân. Nó cũng đã được sử dụng cho những điều sau đây:

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm về Tóm tắt IL là kết quả của những nỗ lực của các nguyên tắc lập trình và nhóm Tools của Microsoft Nghiên cứu để xây dựng một công cụ có thể phân tích, thao tác và chuyển đổi thực thi .NET framework. Với tính năng này, một loạt các ứng dụng có thể được phát triển để tăng cường an ninh, phát hiện lỗi, kiểm tra an ninh năng động và các công cụ tối ưu hóa / profiling IL. Yêu cầu để sử dụng Abstract IL SDK cho các mục đích phát triển là phải có SDK framework .NET cùng với F # biên dịch, vì F # thường được coi là công cụ tốt nhất cho việc viết mã quản lý (sử dụng IL) so với các ngôn ngữ .NET khác. Đối với việc triển khai các chương trình .NET dựa trên các thư viện Tóm tắt IDL, một bản sao của .NET Runtime Redistributable cần phải được cung cấp. Ngoài ra, sử dụng Abstract IL tránh được sự phụ thuộc của việc có ilasm.exe / Ildasm.exe trong đường dẫn vì nó sẽ chăm sóc của đọc / ghi dữ liệu nhị phân. Các thuật ngữ khác thường được sử dụng trong kết nối với Abstract IL trong .NET là IL Common. Common IL là phiên bản con người có thể đọc được các mã viết bằng .NET có thể được thực hiện trong một môi trường hỗ trợ ngôn ngữ chung cơ sở hạ tầng (CLI), giúp trong việc loại bỏ sự phụ thuộc vào nền tảng hoặc CPU loại. Common IL là nhằm mục đích tạo ra mã mà loại bỏ sự cần thiết phải phân phối nhị phân riêng cho nền tảng và CPU khác nhau, cùng với cải thiện tính năng bảo mật và độ tin cậy. Tuy nhiên, Abstract IL dành cho tiếp cận tốt hơn với các tập tin nhị phân NET.

What is the Abstract IL? - Definition

Abstract IL (Intermediate Language) is a software development Kit (SDK) consisting of libraries, documentation and other development tools that can be used to manipulate the contents of .NET framework and binary files at a high level. Abstract IL can be used in the code written in any .Net language like C#, F#, etc. Its main purpose is to read and modify the binaries from code written in high-level language, the details of which otherwise would be more cumbersome to access in binary format. It has also been used for the following:

Understanding the Abstract IL

The concept of Abstract IL is the result of the efforts of the Programming Principles and Tools group of Microsoft Research to build a tool that can analyze, manipulate and transform .NET framework executables. With this feature, a wide range of applications can be developed to enhance security, error detection, dynamic security checks and IL optimization/profiling tools. The requirement for using the Abstract IL SDK for development purposes is to have the .NET framework SDK along with an F# compiler, since F# is generally considered to be the best tool for writing managed code (using IL) compared to other .NET languages. For deployment of .NET programs based on the Abstract IDL libraries, a copy of .NET Runtime Redistributable needs to be provided. Also, use of Abstract IL avoids the dependency of having ilasm.exe/ildasm.exe in the path since it takes care of reading/writing binary data. The other terminology commonly used in connection with Abstract IL in .NET is the Common IL. Common IL is the human-readable version of the code written in .NET that can be executed in an environment supporting Common Language Infrastructure (CLI), which helps in eliminating the dependency on platform or CPU type. Common IL is aimed at generating code that eliminates the need to distribute separate binaries for different platform and CPU types, along with improved security and reliability features. However, Abstract IL is intended for better access to the .NET binary files.

Thuật ngữ liên quan

  • Active Directory (AD)
  • .NET Framework (.NET)
  • Chaos Theory
  • Android SDK
  • Enum
  • System Requirements
  • Namespace
  • Intentional Software
  • Runtime Error
  • Maven

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *