Acrylic

Định nghĩa Acrylic là gì?

AcrylicAcrylic. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Acrylic - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Acrylic? - Definition

Understanding the Acrylic

Thuật ngữ liên quan

  • Vector Graphic
  • Graphic Designer
  • Windows Presentation Foundation (WPF)
  • Transaction Authority Markup Language (XAML)
  • Access Modifiers
  • Client-side
  • Escape Sequence
  • Serialization
  • Array
  • Heap

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *