Active Directory Application Mode (ADAM)

Định nghĩa Active Directory Application Mode (ADAM) là gì?

Active Directory Application Mode (ADAM)Ứng dụng chế độ Active Directory (ADAM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Active Directory Application Mode (ADAM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Active Directory Application Mode (ADAM) là một Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) -compliant dịch vụ thư mục được sử dụng để xây dựng thư mục cho phép applications.ADAM được thiết kế cho những người dùng không muốn thiết lập một domain controller để cho phép các dịch vụ thư mục. Nó chạy trên Windows Server 2003 và Windows XP Professional. Sau khi phát hành Windows Server 2008m ADAM đã được biết đến như Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chạy ADAM như một dịch vụ phi OS với nhiều trường hợp chạy đồng thời trên máy chủ. Mỗi công dụng dụ LDAP để giao tiếp với các trường hợp ADAM khác và có thể được cấu hình một cách độc lập. Bằng cách tích hợp với Active Directory Federated Dịch vụ (ADFS), ADAM có thể được sử dụng để đạt được đăng nhập một lần chức năng. ADAM bao gồm các thành phần sau:

What is the Active Directory Application Mode (ADAM)? - Definition

Active Directory Application Mode (ADAM) is a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-compliant directory service used for building directory-enabled applications.ADAM is intended for users who do not want to set up a domain controller to enable directory services. It runs on Windows Server 2003 and Windows XP Professional. Following the release of Windows Server 2008m ADAM came to be known as Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS).

Understanding the Active Directory Application Mode (ADAM)

ADAM runs as a non-OS service with multiple instances running concurrently on the server. Each instance uses LDAP to communicate with other ADAM instances and can be configured independently. By integrating with Active Directory Federated Services (ADFS), ADAM can be used to achieve single sign-on functionality. ADAM consists of the following components:

Thuật ngữ liên quan

  • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  • Active Directory (AD)
  • Directory Services
  • Network Operating System (NOS)
  • Network Operating System (NOS)
  • Application Programming Interface (API)
  • Active Directory Federated Services (ADFS)
  • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
  • Directory System Agent (DSA)
  • Layer

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *