Adaptive Route

Định nghĩa Adaptive Route là gì?

Adaptive RouteAdaptive Route. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Adaptive Route - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lộ trình thích nghi dùng để chỉ một tối ưu và đường dẫn định tuyến hiệu quả mà được chọn khi định tuyến ưu tiên thay đổi hay thất bại xảy ra với các thiết bị định tuyến, các nút hoặc các thành phần mạng khác. Một lộ trình thích nghi đảm bảo kết nối mạng liên tục và hoạt động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số giao thức có sẵn để tạo điều kiện định tuyến thông qua các tuyến đường thích nghi. Một số trong số đó là:

What is the Adaptive Route? - Definition

An adaptive route refers to an optimal and efficient routing path that is selected when routing priorities change or failures occur with routing devices, nodes or other network components. An adaptive route ensures continuous network connectivity and operations.

Understanding the Adaptive Route

Several protocols are available to facilitate routing via adaptive routes. Some of them are:

Thuật ngữ liên quan

  • Routing Protocol
  • Open Shortest Path First (OSPF)
  • Routing Metric
  • Raster Graphics
  • Border Gateway Protocol (BGP)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • Router
  • Hacking Tool
  • Geotagging

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *