Knowledge Discovery in Databases (KDD)

Định nghĩa Knowledge Discovery in Databases (KDD) là gì?

Knowledge Discovery in Databases (KDD)Kiến thức Discovery trong cơ sở dữ liệu (KDD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Knowledge Discovery in Databases (KDD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiến thức phát hiện trong cơ sở dữ liệu (KDD) là quá trình khám phá kiến ​​thức bổ ích từ một tập hợp các dữ liệu. Kỹ thuật khai thác dữ liệu sử dụng rộng rãi này là một quá trình bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu và lựa chọn, làm sạch dữ liệu, kết hợp kiến ​​thức trước khi vào tập hợp dữ liệu và giải thích các giải pháp chính xác từ các kết quả quan sát được.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo truyền thống, khai thác dữ liệu và khám phá tri thức được thực hiện bằng tay. Khi thời gian trôi qua, số lượng dữ liệu trong nhiều hệ thống tăng lên lớn hơn kích thước terabyte, và có thể không còn được duy trì bằng tay. Hơn nữa, đối với sự tồn tại thành công của bất kỳ doanh nghiệp, phát hiện mô hình cơ bản trong dữ liệu được coi là thiết yếu. Kết quả là, một số công cụ phần mềm được phát triển để khám phá dữ liệu ẩn và làm cho các giả định, mà được hình thành một phần của trí tuệ nhân tạo.

What is the Knowledge Discovery in Databases (KDD)? - Definition

Knowledge discovery in databases (KDD) is the process of discovering useful knowledge from a collection of data. This widely used data mining technique is a process that includes data preparation and selection, data cleansing, incorporating prior knowledge on data sets and interpreting accurate solutions from the observed results.

Understanding the Knowledge Discovery in Databases (KDD)

Traditionally, data mining and knowledge discovery was performed manually. As time passed, the amount of data in many systems grew to larger than terabyte size, and could no longer be maintained manually. Moreover, for the successful existence of any business, discovering underlying patterns in data is considered essential. As a result, several software tools were developed to discover hidden data and make assumptions, which formed a part of artificial intelligence.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Mining
  • Collection
  • Data Collection System (DCS)
  • Management Information System (MIS)
  • Database (DB)
  • Distributed Database
  • Electronic Discovery (E-Discovery)
  • Data Modeling
  • Data
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *