Authentication Header (AH)

Định nghĩa Authentication Header (AH) là gì?

Authentication Header (AH)Authentication Header (AH). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Authentication Header (AH) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Authentication Header (AH) là một giao thức và một phần của bộ ứng dụng giao thức Internet Protocol Security (IPsec), trong đó xác nhận nguồn gốc của gói tin IP (datagrams) và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Các AH khẳng định nguồn có nguồn gốc của một gói tin và đảm bảo rằng nội dung của nó (cả header và payload) vẫn chưa được thay đổi kể từ truyền. Nếu hiệp hội an ninh đã được thiết lập, AH có thể được cấu hình tùy chọn để bảo vệ chống lại cuộc tấn công replay sử dụng kỹ thuật cửa sổ trượt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

AH cung cấp xác thực của tiêu đề IP và dữ liệu giao thức tiếp theo cấp. Điều này có thể được áp dụng trong một thời trang lồng nhau, hoặc kết hợp với các IP tải trọng an ninh Encapsulating (ESP). dịch vụ bảo mật được intiated giữa hai máy trao đổi, giữa hai cổng an ninh giao tiếp hoặc giữa một cổng an ninh và một host.AH cung cấp tính toàn vẹn dữ liệu sử dụng một checksum tạo ra bởi một mã xác thực, tương tự như MD5. Có một bí mật chia sẻ quan trọng trong thuật toán AH để xác thực nguồn gốc dữ liệu. Sử dụng một dãy số kết nối bên trong tiêu đề AH, rơle bảo vệ được đảm bảo. AH có thể được sử dụng trong đường hầm hoặc vận chuyển chế độ. Trong chế độ vận chuyển, tiêu đề IP của một datagram là tiêu đề IP ngoài cùng, tiếp theo là tiêu đề AH và datagram. Chế độ này đòi hỏi một sự giảm chế biến overhead so với chế độ đường hầm, mà tạo ra tiêu đề IP mới và sử dụng chúng trong tiêu đề IP ngoài cùng của các lĩnh vực datagram.The trong một AH header bao gồm:

What is the Authentication Header (AH)? - Definition

Authentication Header (AH) is a protocol and part of the Internet Protocol Security (IPsec) protocol suite, which authenticates the origin of IP packets (datagrams) and guarantees the integrity of the data. The AH confirms the originating source of a packet and ensures that its contents (both the header and payload) have not been changed since transmission. If security associations have been established, AH can be optionally configured to defend against replay attacks using the sliding window technique.

Understanding the Authentication Header (AH)

AH provides authentication of the IP header and next-level protocol data. This can be applied in a nested fashion, or in conjunction with the IP encapsulating security payload (ESP). Security services are intiated between two communicating hosts, between two communicating security gateways or between a security gateway and a host.AH provides data integrity using a checksum generated by an authentication code, similar to MD5. There is a secret shared key in the AH algorithm for data origin authentication. Using a sequence number field inside the AH header, relay protection is ensured. AH can be used in tunnel or transport mode. In transport mode, the IP header of a datagram is the outermost IP header, followed by the AH header and the datagram. This mode requires a reduced processing overhead compared to tunnel mode, which creates new IP headers and uses them in the outermost IP header of the datagram.The fields within an AH header include:

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Security (IPsec)
  • Packet
  • Protocol
  • Datagram
  • Authentication
  • Shared Key Authentication (SKA)
  • Payload
  • Encapsulating Security Payload (ESP)
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *