Alpha Value

Định nghĩa Alpha Value là gì?

Alpha ValueAlpha Value. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Alpha Value - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong bối cảnh của hình ảnh Java, giá trị alpha quy định cụ thể số lượng tính minh bạch trong một hình ảnh. kênh alpha Java mang thông tin minh bạch cho mỗi hình ảnh. Alpha giá trị dao động từ 0.0 và 1.0 đã bao gồm, mà 0.0 là hoàn toàn minh bạch và 1.0 là hoàn toàn mờ đục. hiệu ứng trong suốt có thể đạt được bằng cách sử dụng alpha giá trị.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tính minh bạch là tài sản vật chất của một tài liệu nào quy định cụ thể số lượng của ánh sáng có thể đi qua các vật liệu. Thủy tinh là một ví dụ tốt về một loại vật liệu trong suốt. Đối tượng mà tôi không cho phép ánh sáng đi qua là đục. Trong hình ảnh Java, hình ảnh nguồn sẽ biến mất khi giá trị alpha là 0.0, và nó là hoàn toàn mờ đục khi giá trị alpha là 1.0. Do đó, bất kỳ giá trị alpha giữa 0.0 và 1.0 có thể được chọn để độ minh bạch khác nhau. Lớp AlphaComposite sử dụng alpha giá trị để tạo chương trình qua các hiệu ứng hình ảnh. Sau đây là một giá trị ví dụ alpha: Hãy vòng tròn Một là điểm đến và vòng tròn B là nguồn. Khi vòng tròn B được đặt lên trên vòng tròn A, vòng tròn của một mức độ thể hiện qua vòng tròn B có thể được thay đổi bằng cách điều chỉnh giá trị alpha vòng tròn B. Nếu vòng tròn B có giá trị alpha 1, nó là đục. Như vậy, vòng tròn A có thể không được nhìn thấy qua B. Khi vòng tròn B có giá trị là 0, nó là minh bạch, và khoanh tròn A là hoàn toàn có thể nhìn thấy.

What is the Alpha Value? - Definition

In the context of Java imaging, the alpha value specifies the amount of transparency in an image. Java alpha channels carry transparency information for each image. Alpha values range between 0.0 and 1.0 inclusive, where 0.0 is completely transparent and 1.0 is completely opaque. Transparency effects may be achieved by using alpha values.

Understanding the Alpha Value

Transparency is the physical property of a material that specifies the amount of light that can pass through the material. Glass is a good example of a transparent material. Objects that do not allow light to pass through are opaque. In Java imaging, the source image disappears when the alpha value is 0.0, and it is completely opaque when the alpha value is 1.0. Thus, any alpha value between 0.0 and 1.0 may be selected for varying degrees of transparency. The AlphaComposite class uses alpha values to create show-through imaging effects. The following is an alpha value example: Let circle A be the destination and circle B be the source. When circle B is superimposed on circle A, circle A’s degree shown through circle B may be varied by adjusting circle B’s alpha value. If circle B has an alpha value of 1, it is opaque. Thus, circle A may not be seen through B. When circle B has a value of 0, it is transparent, and circle A is fully visible.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Programming
  • Pixel
  • Web Development
  • Graphic Designer
  • Java Card
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *