Analog Data

Định nghĩa Analog Data là gì?

Analog DataAnalog dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Analog Data - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dữ liệu tương tự là dữ liệu được trình bày trong một cách vật lý. Trong trường hợp dữ liệu kỹ thuật số là một tập hợp các biểu tượng cá nhân, dữ liệu tương tự được lưu trữ trong môi trường vật lý, cho dù đó là các rãnh trên bề mặt trên một bản ghi vinyl, băng từ của một băng VCR, hoặc các phương tiện phi kỹ thuật số khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách để mô tả dữ liệu tương tự là nó chỉ đơn giản là tồn tại mà không bị đo. Đối với dữ liệu tương tự được chuyển đổi sang dạng số, nó phải được bắt và trả lại sử dụng công nghệ cụ thể. Thông thường, dữ liệu kỹ thuật số sử dụng một hệ thống nhị phân đơn giản để bộ xây dựng dữ liệu mà đại diện đầu vào âm thanh hoặc video.

What is the Analog Data? - Definition

Analog data is data that is represented in a physical way. Where digital data is a set of individual symbols, analog data is stored in physical media, whether that's the surface grooves on a vinyl record, the magnetic tape of a VCR cassette, or other non-digital media.

Understanding the Analog Data

One way to characterize analog data is that it simply exists without being measured. For analog data to be converted to digital form, it must be captured and rendered using specific technologies. Typically, digital data uses a simple binary system to build data sets that represent audio or video input.

Thuật ngữ liên quan

  • Digital Data
  • Networking
  • Synchronous Transmission
  • Asynchronous Transmission
  • Memory Address
  • Alan Turing
  • Digital
  • Cumulative Incremental Backup
  • Data at Rest
  • Data Integrity

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *