Application Programming Interface (API)

Định nghĩa Application Programming Interface (API) là gì?

Application Programming Interface (API)Application Programming Interface (API). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Programming Interface (API) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một giao diện lập trình ứng dụng (API), trong bối cảnh của Java, là một tập hợp các gói prewritten, các lớp học, và giao diện với phương pháp tương ứng, những cánh đồng và nhà thầu của họ. Tương tự như một giao diện người dùng, tạo điều kiện tương tác giữa con người và máy tính, một API phục vụ như là một chương trình phần mềm tương tác giao diện tạo điều kiện.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

API là một thư viện có sẵn Java lớp, bao bì và giao diện. Ba loại API như sau:

What is the Application Programming Interface (API)? - Definition

An application programming interface (API), in the context of Java, is a collection of prewritten packages, classes, and interfaces with their respective methods, fields and constructors. Similar to a user interface, which facilitates interaction between humans and computers, an API serves as a software program interface facilitating interaction.

Understanding the Application Programming Interface (API)

The API is a library of available Java classes, packages and interfaces. The three API types are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Java Virtual Machine (JVM)
  • Java Development Kit (JDK)
  • Application Programming Interface (API)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *