Application Programming Model (APM)

Định nghĩa Application Programming Model (APM) là gì?

Application Programming Model (APM)Application Programming Model (APM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application Programming Model (APM) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mô hình lập trình ứng dụng (APM) là một mô hình lập trình J2EE cung cấp hướng dẫn đến nhà cung cấp thành phần ứng dụng. JPM được sử dụng để xây dựng phần mềm cho chức năng kinh doanh dựa trên các yêu cầu chức năng và hệ thống kinh doanh đòi hỏi. Một J2EE APM tập trung vào việc tạo ra các thành phần để truy cập vào hệ thống thông tin doanh nghiệp của công ty (EIS) và thiết lập và quản lý các kết nối đến hệ thống đó. APM cũng phấn đấu để phát triển các thành phần có thể cung cấp bảo mật cho các ứng dụng doanh nghiệp và hỗ trợ an toàn transactions.The APM định nghĩa một phác thảo cho việc phát triển web làm trung tâm, phân phối và các ứng dụng dựa trên nền Java.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một APM vạch ra các thực hành tốt nhất để xây dựng một ứng dụng doanh nghiệp J2EE, hầu hết trong số đó được dựa trên một mô hình ba lớp:

What is the Application Programming Model (APM)? - Definition

The application programming model (APM) is a J2EE programming model that provides guidelines to an application component provider. JPM is used to build software for business functions based on the functionality and system requirements that business requires. A J2EE APM focuses on creating components to access a company's enterprise information system (EIS) and establish and manage connections to that system. APM also strives to develop components that can provide security to the enterprise application and support secure transactions.The APM defines an outline for developing Web-centered, distributed and Java-based applications.

Understanding the Application Programming Model (APM)

An APM outlines the best practices for building a J2EE enterprise application, most of which are based on a three-tier model:

Thuật ngữ liên quan

  • Enterprise Information System Tier (EIS)
  • Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) Components (J2EE Components)
  • Container
  • Application Component Provider
  • Enterprise Development Tools
  • Enterprise Application Security
  • Java
  • Thin Client
  • Commit
  • Access Modifiers

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *