Array Data Structure

Định nghĩa Array Data Structure là gì?

Array Data StructureCấu trúc dữ liệu mảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Array Data Structure - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cấu trúc dữ liệu mảng là một yếu tố cơ bản của lập trình máy tính tạo ra bộ sưu tập của các yếu tố cá nhân, mỗi trong số đó có chỉ số mảng riêng của mình hoặc chìa khóa. Mảng nhiều cách tiện dụng để lưu trữ các bit thông tin khác nhau nhóm trong gần như bất kỳ ngôn ngữ lập trình thông thường.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để hiểu một mảng, chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong Microsoft Visual Basic. Đầu tiên, các mảng sẽ được kích thước tương như một cái gì đó như “một - 1 nghiêng về 10.”

What is the Array Data Structure? - Definition

An array data structure is a fundamental element of computer programming that creates collections of individual elements, each of which has its own array index or key. Arrays are handy ways to store various bits of group information in nearly any common programming language.

Understanding the Array Data Structure

To understand an array, let us take a look at an example in Microsoft Visual Basic. First, the array would be dimensioned as something like “a – 1 to 10.”

Thuật ngữ liên quan

  • Array
  • Array Formula
  • Dimension Table
  • Programmable Network Access (PNA)
  • Data
  • Visual Basic (VB)
  • Naming Convention
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *