Aspect-Oriented Software Development (AOSD)

Định nghĩa Aspect-Oriented Software Development (AOSD) là gì?

Aspect-Oriented Software Development (AOSD)Phát triển phần mềm Aspect-Oriented (AOSD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aspect-Oriented Software Development (AOSD) - một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms - Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Aspect theo định hướng phát triển phần mềm (AOSD) là một giải pháp thiết kế phần mềm giúp địa chỉ các vấn đề mô đun mà không được giải quyết đúng cách bằng các phần mềm khác phương pháp tiếp cận, giống như thủ tục, cấu trúc và lập trình hướng đối tượng (OOP). bổ sung AOSD, chứ không phải là thay thế, những loại phần mềm phương pháp tiếp cận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Aspect-Oriented Software Development (AOSD)? - Definition

Aspect-oriented software development (AOSD) is a software design solution that helps address the modularity issues that are not properly resolved by other software approaches, like procedural, structured and object-oriented programming (OOP). AOSD complements, rather than replaces, these other types of software approaches.

Understanding the Aspect-Oriented Software Development (AOSD)

Thuật ngữ liên quan

  • Aspect-Oriented Programming (AOP)
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Structured Programming
  • Procedural Language
  • Object-Oriented
  • BlueJ
  • x264
  • Capability Maturity Model Integration (CMMI)
  • Common Business Oriented Language (COBOL)
  • Warehouse Management System (WMS)

Source: ? Technology Dictionary - Filegi - Techtopedia - Techterm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *